Όροι χρήσης

Το «Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αριθ. 9, με ΑΦΜ 090002040 (τηλ. 2103231137), καλούμενο εφεξής «το Ίδρυμα», ενόψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές, προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί του.

Το Ίδρυμα λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, δηλαδή πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι : Ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το αρχείο αυτό τηρείται, σύμφωνα με το νόμο για χρονικό διάστημα 10 ετών.

Το Ίδρυμα τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, το Ίδρυμα θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς: