ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος, καλεί τους συμμετέχοντες στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό του Ιδρύματος, που διεξήχθη στις 2.12.2016 για την Ομάδα Ειδών: Παιδαγωγικό Υλικό / Ψυχοκινητική Αγωγή (Αριθμός Διακήρυξης 4/2016), προκειμένου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της Πρόσκλησης, να αιτηθούν και λάβουν, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, από τα γραφεία του Ιδρύματος, αντίγραφα των Πρακτικών που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας εκάστου Διαγωνισμού.