ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος, καλεί τους συμμετέχοντες στους Πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς του Ιδρύματος, που διεξήχθησαν για την 1η & 5η Ομάδα Ειδών, εφόσον το επιθυμούν και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο (site) του Ιδρύματος, να αιτηθούν και λάβουν, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, από τα γραφεία του Ιδρύματος, αντίγραφα του Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με τη διευκρίνιση ότι η χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών θα γίνεται μόνο σε συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς αυτούς.