ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Αριθμός διακήρυξης 1/2022

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

 1. Του Ν. 4182/2013, «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α΄/10-09-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4261/5-5-2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 107/5-5-2014).

 2. Την Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής (Δ.Ε.) του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά Για την Προσχολική Αγωγή με ημερομηνία συνεδρίασης 14/2/2022 με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού.

 3. Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, κατόπιν πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς συναφείς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων για την παροχή στο Ίδρυμα υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για τις ανάγκες εκπλήρωσης των καταστατικών σκοπών του Ιδρύματος, ήτοι την ίδρυση και συντήρηση νηπιαγωγείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ρητά ότι:

Α) το Ίδρυμα ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει συνεχή και επαρκή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού του, για το χρονικό διάστημα από 01.04.2022 έως την 31.03.2025, χωρίς να δεσμεύεται ως προς τις ανάγκες ή το είδος αυτών, αφού αυτή θα εξαρτηθεί από τις ανάλογες αιτήσεις από νηπιαγωγεία που θα δεχτεί το Ίδρυμα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Β) Το Ίδρυμα θα ζητεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο συγκεκριμένες ενέργειες (δηλαδή ανάλογα με τις αιτήσεις που θα δεχτεί από νηπιαγωγεία), προσδιορίζοντας εγγράφως το είδος, τον χρόνο και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας. Οι ανάδοχοι δεσμεύονται να εκπληρώνουν κάθε αίτημα που θα υποβληθεί από το Ίδρυμα, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης βάσει των όρων που περιγράφονται αναλυτικά στην Διακήρυξη αυτή.

Χρονικό διάστημα ισχύος προσφοράς:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 90 ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προϋπολογισμός δαπάνης:

Σαράντα πέντε χιλιάδες (€ 45.000,00) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, που αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.

 2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00’ μ.μ. (προηγούμενη εργάσιμη του διαγωνισμού) στην έδρα του Ιδρύματος [Αριστείδου 9 (6ος όροφος), 105 59 Αθήνα]. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

 3. Προσφορές που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές αυτές επιστρέφονται.

 4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

 5. Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

 6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 90 ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 7. Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των νομίμως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022, ώρα 12:00’ μ.μ. στην έδρα του Ιδρύματος [Αριστείδου 9 (6ος όροφος), 105 59 Αθήνα] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

 8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

 1. Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικές με το Διαγωνισμό, παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από τους υποψηφίους και μόνο εγγράφως και ενυπογράφως, μέχρι και τρεις (3) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Αντίτυπα της Διακήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι υποψήφιοι, να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Ιδρύματος. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ιδρύματος, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 2. Η περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα - διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος http:// www.idryma-mela.gr .

 3. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (σε ηλεκτρονική μορφή), θα διατίθεται και από το διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος http:// www.idryma-mela.gr. Το Ίδρυμα, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

 4. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις: κ. Λ. Πατίρη (info@idryma-mela.gr) τηλ.: +30 210-3231137 (κατά τις ώρες 10:00 με 14:00).

ΜΕΡΟΣ Α'

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου/-ων για την παροχή προς το Ίδρυμα τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που είναι απόρροια της εκπλήρωσης του σκοπού του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ανέγερση νηπιαγωγείων), σ’ ολόκληρη τη χώρα ήτοι, ενδεικτικά επιλογή κατάλληλου οικοπέδου, συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για θέματα αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά κλπ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει και συντρέχει το ΙΔΡΥΜΑ στις συνεννοήσεις και συμφωνίες του με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία (ενδεικτικά ΤΥΔΚ, Περιφέρεια, Νομαρχία κλπ).

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 2:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό κόστος παροχής των υπηρεσιών δεν θα ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτός αναγράφεται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 3:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Επωνυμία : ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διεύθυνση : Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα

Τηλέφωνα : +30 210 3231137

Fax : +30 210 3231137

e-mail : info@idryma-mela.gr

Ιστοσελίδα : http:// www.idryma-mela.gr

Στην ανωτέρω διεύθυνση:

ΑΡΘΡΟ 4:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

(β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

(γ) Συνεταιρισμοί

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 5:

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους στο διαγωνισμό:

- αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ, είτε

- αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), είτε

- καταθέτοντάς την με ειδικό προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε

- καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως.

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη από την παρούσα Προκήρυξη ημερομηνία και ώρα (31 Μαρτίου 2022 ώρα 12:00), δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι προσφορές παραλαμβάνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (και δη τις ώρες 10:00 με 15:00) Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ιδρύματος όπου γίνεται και χρονοσήμανση.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Ίδρυμα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Ίδρυμα έγκαιρα.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται προσφορές που αποστέλλονται με FAX ή e-mail.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Οι προσφορές που περιέρχονται στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή που παραλαμβάνει τις προσφορές, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές, που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία και πάντοτε εντός των προθεσμιών της παρούσας.

Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Ίδρυμα, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 6:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.

Θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία – όνομα του υποψηφίου, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα του υποψηφίου.

Σε ένα από τα δύο αντίγραφα (και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη), θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«…………….(στοιχεία του υποψηφίου)………………»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την Διακήρυξη αρ. 1/2022

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(Α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα άρθρο. 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει:

i. Να αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν,

ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:

 1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δολίας χρεωκοπίας.

 2. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 3. Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

 4. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) ως προς το ειδικό επάγγελμά τους και ότι θα εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.

 5. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης, κοινής ή ειδικής, εκκαθάρισης ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, ως και ότι και δεν έχει λυθεί το συμμετέχον νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό).

 6. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.

 7. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 8. Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 9. Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών προς το Ίδρυμα.

 10. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του Ιδρύματος, ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Ιδρύματος ή την κρίση της Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ή της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.

 11. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν είναι μικρότερος του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη.

(Β) Έγγραφα νομιμοποίησης για τα νομικά πρόσωπα (ενδεικτικά κωδικοποιημένο καταστατικό, Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης κλπ) και οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο και νομιμοποιητικό έγγραφο από τα οποία θα αποδεικνύεται το δικαίωμα δέσμευσης με την υπογραφή τους και μόνον κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας των Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των εκάστοτε εξουσιοδοτουμένων προσώπων, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από το προσκομιζόμενο καταστατικό.

(Γ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

(Δ) Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς με ανάλυση των τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών της προσφοράς τους.

(Ε) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην ενότητα (άρθρο) 7.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο.

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις, που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, ως εξής:

Α) Τιμή (αμοιβή κατά μήνα) χωρίς Φ.Π.Α..

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α.

Γ) Τιμή με Φ.Π.Α.

Επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του, ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του φακέλου της προσφοράς του και να αντιγράψει όλα τα στοιχεία αυτής σε ένα αποθηκευτικό μέσο (cd ή dvd) και το τελευταίο (αποθηκευτικό μέσο) να υποβάλει μαζί με την προσφορά του.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, παρουσία των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

ΑΡΘΡΟ 9:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

 1. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

 2. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

 3. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

 4. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσιών.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 10:

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ του Ιδρύματος και του/των Αναδόχου/χων θα υπογραφεί Σύμβαση προμήθειας αγαθών, με χρονική διάρκεια από 01.04.2022 και μέχρι την 31.03.2025.

Σχέδιο της Σύμβασης που θα υπογραφεί επισυνάπτεται στο Παράρτημα (Ι) της παρούσας Διακήρυξης.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακήρυξη, όροι συμφωνιών, Προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για το Ίδρυμα.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται δε από το ελληνικό δίκαιο. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη και η οικονομική προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Η Σύμβαση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο Ν. 4182/2013, «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α΄/10-09-2013) για έγκριση, η οποία οφείλει να εγκρίνει αυτή (σύμβαση) μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η έγκριση. Αν η παραπάνω αρχή δεν εγκρίνει τη σύμβαση το Ίδρυμα δεν έχει καμία ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 11:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του Ιδρύματος να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και το Ίδρυμα δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση της θετικής ζημίας, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει τη Σύμβαση και υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της Σύμβασης ή το Ίδρυμα διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον μειοδότη έκπτωτο, και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται με βάση τα αναφερόμενα στη σύμβαση. Σε κάθε πληρωμή θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

Το σύνολο της αμοιβής του/των αναδόχου/χων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας Προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 13:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Ιδρύματος ότι υπάρχει πλημμελής παροχή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε μορφή, το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πλήρως τη σύμβαση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 14:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4182/2013, «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α΄/10-09-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4261/5-5-2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 107/5-5-2014)

ΑΡΘΡΟ 15:

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς το Ίδρυμα.

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 16:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 17:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές (και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο) πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 18:

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Ίδρυμα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 19:

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος και το Ίδρυμα θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του Αναδόχου και του Ιδρύματος και θα αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαστήρια της Αθήνας.

Το Ίδρυμα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύματος.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την ............................... 20….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α) Αφενός το κοινωφελές Ίδρυμα υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Αριστείδου 9), με ΑΦΜ 090002040 και εκπροσωπείται νόμιμα από τα μέλη της Διαχει­ριστικής του Επιτροπής κ. ………………………. (εφεξής: το «ΙΔΡΥΜΑ»)», και

Β) Αφετέρου ο/η ………………………………………………. του …………………… και της ………………… κάτοικος ……………………….., οδός ……………………….. αριθ. ….. ΑΦΜ: ………………….., ΔΟΥ: ..........……………....., /// η ……………… εταιρεία/κοινοπραξία/συνεταιρισμός με την επωνυμία «………………………………….…….», και τον διακριτικό τίτλο «………………………………», η οποία εδρεύει στ.. ............................................, οδός ………………………….. αριθ. ….., ΑΦΜ: ………………….., ΔΟΥ: ..........……………....., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ………………………………………, δυνάμει /// του υπ΄ αριθμ. ………………….. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή Καταστατικού προσωπικής εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ή …………. εφεξής καλούμενου/ης ο/η «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ».

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:

Την από ……......../20.... Διακήρυξη του Ιδρύματος για την υποβολή προσφοράς με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Την από ………… απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής (Δ.Ε.) του Ιδρύματος, με την οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Ότι το ΙΔΡΥΜΑ έχει μεταξύ άλλων ως καταστατικό σκοπό την ίδρυση και συντήρηση νηπιαγωγείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (εκτός από την πόλη των Αθηνών).

Ότι ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ διαβεβαίωσε το ΙΔΡΥΜΑ ότι διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργάνωση για να ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στον προβλεπόμενο όγκο ενεργειών και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως δεκτά τα εξής:

Άρθρο 1: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ΙΔΡΥΜΑ αναθέτει στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ο οποίος αποδέχεται, την παροχή προς το Ίδρυμα τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που είναι απόρροια της εκπλήρωσης του σκοπού του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ανέγερση νηπιαγωγείων), σ’ ολόκληρη τη χώρα ήτοι, ενδεικτικά επιλογή κατάλληλου οικοπέδου, συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για θέματα αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά κλπ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει και συντρέχει το ΙΔΡΥΜΑ στις συνεννοήσεις και συμφωνίες του με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία (ενδεικτικά ΤΥΔΚ, Περιφέρεια, Νομαρχία κλπ).

Άρθρο 2: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

2.1. Το ΙΔΡΥΜΑ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά, ΘΑ αποστέλλει στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ έγγραφο αίτημα, το οποίο θα διέπεται και εκτελείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Το ανωτέρω έγγραφο αίτημα θα αποστέλλεται είτε με fax στον αριθμό ..………………………... είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………………@……………...

2.2. Ο τόπος εκτέλεσης ενδέχεται να είναι η έδρα εκάστου νηπιαγωγείου, την οποία θα καθορίζει το ΙΔΡΥΜΑ. Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας θα προσδιορίζεται, ομοίως, κάθε φορά στο ανωτέρω έγγραφο αίτημα.

Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ

3.1. Ως αμοιβή του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για τις υπηρεσίες του στην Αθήνα και στην Περιφέρεια συμφωνείται το ποσόν των …………….. ευρώ (€ ………….) κατά μήνα, πλέον ΦΠΑ. Επιπρόσθετα στον ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ θα καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του εκπροσώπου του για τις εκτός Αθηνών υπηρεσίες του, με βάση νόμιμα παραστατικά.

3.2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνεται έναντι έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. Τα ως άνω τιμολόγια του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ θα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους στο ΙΔΡΥΜΑ.

3.6. Το σύνολο της αμοιβής του/των αναδόχου/χων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

4.1. Η παρούσα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, άρχεται την 01.04.2022 και λήγει την 31.03.2025.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Ιδρύματος ότι υπάρχει πλημμελής παροχή σε οποιαδήποτε μορφή, το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πλήρως τη σύμβαση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

4.2. Σε περίπτωση που το ΙΔΡΥΜΑ διαπιστώσει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων εκ μέρους του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ή ο τελευταίος δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, και να του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την παρούσα κυρώσεις.

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

5.1. O ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει πλήρεις και προσήκουσες υπηρεσίες.

5.2. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ευθύνεται έναντι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία του προερχόμενη από αξίωση τρίτου οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ δυνάμει του παρόντος.

5.3. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΙΔΡΥΜΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

5.4. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Άρθρο 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

6.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν ή μη προσήκουσας εκτέλεσης το ΙΔΡΥΜΑ θα δύναται να καταγγείλει την παρούσα με άμεση ισχύ, ο δε ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα ευθύνεται για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

6.2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από το ΙΔΡΥΜΑ, ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα υποχρεούται να καταβάλλει στο ΙΔΡΥΜΑ, ως ποινική ρήτρα, ποσό ίσο με τη συνολική αξία της παρούσας σύμβασης.

6.3. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αναγνωρίζει τις ως άνω ποινικές ρήτρες ως δίκαιες και εύλογες.

Άρθρο 7: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές (και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο) πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ιδρύματος.

Άρθρο 8: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Ίδρυμα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 9: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και της εθνικής για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ενδέχεται να χρειασθεί για λογαριασμό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και βάσει των εντολών του να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Προς τούτο, θα ληφθούν όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε να μη θιγούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από τον Τεχνικό Σύμβουλο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση προς τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και την εθνική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 10: ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

10.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

10.2. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και το ΙΔΡΥΜΑ θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

10.3. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και θα αφορά την εκτέλεση της παρούσας, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαστήρια της Αθήνας.

10.4. Το ΙΔΡΥΜΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

10.5. Η σύμβαση αυτή θα υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο Ν. 4182/2013, «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α΄/10-09-2013). Αν η παραπάνω αρχή δεν εγκρίνει τη σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο τη σύμβαση, το ΙΔΡΥΜΑ δεν έχει καμία ευθύνη.

Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίτυπα, το οποίο αφού υπογράφτηκε ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ από ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ