Προοπτικές

Το επιτυχημένο και δοκιμασμένο στην πράξη όραμα του Βασιλείου Μελά, που υλοποιείται με την αξιοποίηση των εσόδων της περιουσίας του διαθέτη από την σύσταση του Ιδρύματος τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, ακολουθεί και η σημερινή Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος. Έτσι, αποβλέποντας στην αύξηση των εισοδημάτων του Ιδρύματος ανεγέρθηκε πολυώροφο κτίριο γραφείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Ιδρύματος στο Μοσχάτο.

Το προδρομικό όραμα του Βασιλείου Μελά, με την υποχρεωτική πλέον φοίτηση των παιδιών άνω των πέντε ετών στο νηπιαγωγείο και τη διεύρυνση της λειτουργίας του κλασικού νηπιαγωγείου με τη δημιουργία του ολοήμερου, υλοποιείται με τη συνεχή και δυναμική δραστηριοποίηση του ΝΕΜ. Μεταξύ των πρώτων, στη χώρα, καταλέγεται το νηπιαγωγείο της Ζίτσας, που κτίστηκε από το Ίδρυμα και μετατράπηκε σε ολοήμερο στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο Βασίλειος Μελάς, με τη διαθήκη του, είχε ορίσει την επωνυμία του υπό σύσταση Ιδρύματος ως Νηπιακόν Επιμελητήριον Μελά. Μέχρι το έτος 2007, το Ίδρυμα λειτουργούσε και ήταν γνωστό με την επωνυμία αυτή. Η σημερινή Διαχειριστική Επιτροπή, κρίνοντας αφενός μεν ότι από τους όρους Νηπιακόν Επιμελητήριον δεν διασαφηνίζονται οι σκοποί που επιδιώκει το Ίδρυμα, αφετέρου δε ότι με την απλή προσθήκη του ονόματος της οικογένειας Μελά δεν προκύπτει ποιος είναι ο ευεργέτης και ιδρυτής, επιδίωξε «και πέτυχε» την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο η επωνυμία τροποποιήθηκε σε Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προσήκουσα απότιση τιμής στον Βασίλειο Μελά, παράλληλα δε και η διασαφήνιση των σκοπών που επιδιώκει το Ίδρυμα.