Πρόσκληση

Πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες στους Πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς του Ιδρύματος, που διεξήχθησαν στις 04.12.2020, προκειμένου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της Πρόσκλησης, να αιτηθούν και λάβουν, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, από τα γραφεία του Ιδρύματος, αντίγραφα των Πρακτικών που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας εκάστου Διαγωνισμού, με τη διευκρίνιση ότι η χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών θα γίνεται μόνο σε συμμετέχοντες σε αυτούς.