ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-11-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Σε συνέχεια της από 11-11-2020 Ανακοίνωσής μας για την Διακήρυξη Νέων Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών, διορθώνουμε το κείμενο των υπ’ αριθμ. 1/2020 (Βιβλία) και 2/2020 (Παιδαγωγικό Υλικό/Ψυχοκινητική) Διακηρύξεων και ειδικότερα στη σελίδα 4, 5ος στίχος αυτών, τίθεται αντί της εσφαλμένως εκ παραδρομής αναγραφόμενης εντός παρενθέσεως ημερομηνίας «10 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 12.00», η ορθή «03 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 12.00» και ομοίως στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 3/2020 Διακήρυξης (Αναλώσιμα Υλικά) και ειδικότερα στη σελίδα 4, 5ος στίχος αυτής, τίθεται αντί της εσφαλμένως εκ παραδρομής αναγραφόμενης εντός παρενθέσεως ημερομηνίας «26 Νοεμβρίου 2020 ώρα 12.00», η ορθή «03 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 12.00». Όλοι οι προμηθευτές που έχουν προσκληθεί για να συμμετάσχουν στους ανωτέρω Διαγωνισμούς θα ενημερωθούν τόσο τηλεφωνικώς όσο και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εν θέματι διόρθωση.