Η Διαχειριστική Επιτροπή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΜΠΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΛΕΩΝ Δ. ΜΕΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ